Általános Szerződési Feltételek

Általános feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltétel („ÁSZF”) tartalmazza a Tailor style Kft. által üzemeltetett https://eskudjkedves.hu weboldalon keresztül történő esküvői dekoráció bérbeadásához kapcsolódó szerződéskötésének feltételeit.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a weboldalon keresztül történő megrendeléshez kapcsolódó ajánlattal, szerződéssel, email levelezéssel, számlákkal és egyéb az adott megrendeléshez kapcsolódó dokumentumokkal összhangban kell értelmezni. Amennyiben jelen ÁSZF és a felek egyedi megállapodásai egymástól eltérnek, az eltérés tekintetében minden esetben a felek egyedi megállapodásai az irányadóak.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezik tartalmát a hasonló jellegű szerződések alanyai által ismert és alkalmazott szokások.

Bérlő a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Szolgáltató adatai

Cégnév: TAILOR STYLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2112 Veresegyház, Budapesti utca 84.
Postacím: 2112 Veresegyház, Budapesti utca 84.
Telefon: +36 30 145 7888
Email: eskudj@eskudjkedves.hu
Adószám: 13751775-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-108589

A szerződés tárgya

A weboldalon keresztül a Szolgáltató esküvői dekorációs csomagok bérbeadását végzi, személyes átadás/átvétellel a Bérlő részére Veresegyházon vagy Budapesten megbeszélt helyszínen. A Szolgáltató vállalja, hogy a felek között létrejövő egyedi szerződés („Megrendelés”) és annak elválaszthatatlan részét képező jelen ÁSZF alapján és azoknak megfelelően a Bérlő részére a megrendelt Dekorációt átadja.

Szerződéskötés folyamata, a megrendelés létrejötte

A weboldalon található „Dekorációs csomagok” menüpont alatt található a Dekorációs csomagok pontos tartalma, leírása és bérleti díja. A megrendelés elindítása a “Megrendelés” menüpont alatt található űrlap kitöltésével és elküldésével történik. Ezen foglalás elküldésével egyidejűleg szükséges az ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása és elfogadása is.

Szolgáltató a megrendelés elindításának sikerességéről, vagy (amennyiben a kiválasztott Dekorációs csomag az adott időpontban foglalt) a foglalás sikertelenségéről e-mailben értesíti a Bérlőt 24 órán belül. Ha a Bérlő hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Szolgáltató a visszaigazoló email-ben mellékletként elküldi a szerződést és a foglalóról szóló díjbekérőt. A díjbekérőben szereplő összeg átutalása a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 5 munkanapon belül esedékes. A foglaló megfizetésének hiányában a feleket nem terheli semmilyen kötelezettség, ajánlati kötöttség.

Az foglaló megfizetésével a szerződés létrejön Szolgáltató és Bérlő között. Amennyiben a Díjbekérő megküldését követő 5 napon belül a foglaló összege nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, a foglalás törlésre kerül és az adott időpontra a Dekoráció bérlését másnak adhatja ki a Szolgáltató.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Termékek bérleti díja, foglaló, kaució, kötbér

A Honlapon megjelenített termék bérleti díja az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek bérleti díja magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Az ajánlat elfogadásával és a foglaló megfizetésével jön létre a felek között a bérleti szerződés. Az esküvő időpontja előtt 6 héttel a Szolgáltató a bérleti díjból fennmaradó összegről és a kaució öszzegéről díjbekérőt küld Bérlő részére, amelyet kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül Bérlő köteles teljesíteni. Amennyiben a teljes bérleti díj és kaució nem kerül jóváírása ezen időpontig a Szolgáltató bankszámláján, a Szolgáltatónak nem áll módjában a Dekorációt átadni és a már befizetett foglalót Bérlő elveszti, azt a Szolgáltató nem köteles visszafizetni Bérlő részére.
Amennyiben Bérlő a megrendelését az Esküvő előtt kevesebb mint 5 héttel jelzi, Szolgáltató a teljes bérleti díjról küld ki díjbekérőt Bérlő részére.

A foglaló összege a teljes bérleti díj 30 %-a; a kaució összege a dekorációs csomag leltár listájában szerepel.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a foglaló a megfizetését követően – kivéve a 7. pont – nem jár vissza Bérlő részére.

A kaució összege a Dekoráció sértetlen és hiánytalan visszaszállítását követően 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül a Bérlő részére. A kaució összegéből az alábbi esetekben az alábbi tételeket vonhatja le Szolgáltató és ezen tételekkel csökkentett érték kerül visszafizetésre Bérlő részére:
a) amennyiben a Dekorációt hiányosan vagy sérült állapotban küldi vissza a Bérlő – a hiányzó vagy sérült elem díja a leltár lista szerint, amit a Szolgáltató a rendelést megerősítő email mellékleteként küldi Bérlő részére.
b) kötbér esetén a kötbér összege

Amennyiben Szolgáltató részére a 6.1. pontban feltüntetett táblázathoz képest késedelmesen kerül visszaszállításra a Dekoráció, a késedelembe esés napjától 10.000,- Ft / nap kötbér fizetésére köteles Bérlő Szolgáltató részére. A kötbér összege a kaucióból levonható. A kötbér maximális összege a kaució összege.

Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben önhibájából nem tudja a Megrendelt Dekorációt határidőben átadni, a kaucióval azonos kötbért köteles Bérlőnek megfizetni nemteljesítés miatt.

Átvétel és visszaszállítás

A megrendelt dekorációt Szolgáltató az esküvő dátumát megelőző 3 napban, legkésőbb az esküvő előtti napon adja át Bérlő részére egyeztetett helyen és időben Veresegyházon.

Az el- és visszaszállítás költsége a Bérlőt terheli. A Dekoráció visszajuttatása a Bérlő feladata és felelőssége, amelynek határideje az esküvő napja utáni legkésőbb második naptári nap.

A Dekoráció átvételét követően 8 óra áll rendelkezésére a Bérlőnek, hogy Szolgáltató felé jelezze írásban, amennyiben bármilyen probléma, hiány, sérülés áll fent a Dekorációval kapcsolatban. Amennyiben ez nem történik meg, a felek az átvett Dekorációt hibátlan és teljes körű teljesítésnek tekintik.

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („Fogyasztó”). Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától – tehát az előleg megfizetésétől számított – tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni.
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) szerint a szolgáltatás egészének teljesítését követően – tehát a Dekoráció átadását követően – a fogyasztót nem illeti meg ezen elállási jog. Amennyiben a teljes bérleti díjat megfizette Fogyasztó, az az előzetes, kifejezett beleegyezésének számít a szolgáltatás teljesítéséhez.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF – ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A 14. napot követően Szolgáltató az előleg összegét vagy ha a megrendelés az esküvőt megelőző 5 hétben történik a bérleti díj teljes összegét nem téríti vissza Bérlő részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Biztonság

A dekorációs csomagok elemeit, különös tekintettel a nagyobb méretű tárgyakra (pl.: Boldogságkapu) Bérlő csak saját felelősségére használhatja. A tárgyak elborulásából és leeséséből eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért cégünk semmilyen felelősséget nem vállal. Kültéren tartandó esküvő esetén fokozott figyelemmel kell lenni a hirtelen fellépő extrém időjárási eseményekre (pl.: széllőkések, szélvihar).

Adatkezelés

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

A Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve a Vásárló és/vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve a Megbízott az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza.